Có thể tự sao chép và sử dụng Giấy chứng nhận ĐKDN trong các giao dịch kinh doanh của DN?

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận
  DN có thể sử dụng bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, khi có mâu thuẫn liên quan đến tính chính xác của bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thì tính pháp lý của các văn bản đó sẽ được xác định dựa trên những nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lưu trong Cơ sở dư liệu quốc gia.  
  • TAG :