Có phải đăng ký MST đối với kho hàng của DN mình không?

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 20 lượt xem
  • 0 bình luận
Hỏi: Tôi có phải đăng ký MST đối với kho hàng của DN mình không?
Đáp: Theo quy định tại Điều 21 Luật Quản lý thuế thì kho hàng không thuộc đối tượng phải đăng ký thuế. Tại khoản 3, Điều 37 Luật Doanh nghiệp quy định: “Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính” Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp nếu kho hàng của doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh và nghĩa vụ kê khai, nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thuộc đối tượng được cấp mã số doanh nghiệp. Trường hợp này Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ làm thủ tục cấp mã số doanh nghiệp cho kho hàng như đối với đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp.
 
  • TAG :