Ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai, và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 160 lượt xem
  • 0 bình luận
Ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai, và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh

   

ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_______

Số: 04/2008/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai,

và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh

______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão  được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 63/2000/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố tại Tờ trình số 333/TTr-PCLB ngày 27 tháng 12 năm 2007 về ban hành quy định phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định số 166/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003, Quyết định số 110/2001/QĐ-UB ngày 09 tháng 11 năm 2001 và Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ;

- BCĐ Phòng, chống lụt bão Trung ương;

- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;

- Các Bộ - Ngành Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Phân Ban chỉ đạo PCLB miền Nam;

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

- Bộ Tư lệnh Quân khu 7;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);

- Công ty Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng;

- Công ty Thủy điện: Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn;

- Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng;

- UBND tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu,

  Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh,

  Long An, Tiền Giang (phối hợp);

- Đoàn đại biểu Quốc hội TP;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố;

- Kho bạc Nhà nước thành phố;

- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố;

- Tòa án nhân dân thành phố;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;

- Các Đoàn thể (Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ,

   Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động thành phố);

- Các Viện, Trường Đại học đóng tại thành phố;

- Chi cục Thủy lợi và PCLB (6 bản);

- Đài Truyền hình TP, Đài Phát thanh TP;

- Các Báo: SGGP, Người LĐ, Thanh niên,

  Tuổi trẻ, Nhân dân, Phụ nữ, Pháp luật;

- VPHĐ-UB: Các PVP, các Phòng CV;

- Lưu:VT, (CNN-Đ)  H.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Trung Tín


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD4UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :