Bài viết

Dịch vụ tư vấn hợp đồng kinh tế
Dịch vụ tư vấn hợp đồng kinh tế
  • Tư vấn hợp đồng
  • 18 tháng 7, 2011

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư