Home » Tư vấn đấu thầu » Dịch vụ đấu thầu » Bản kê khai sử dụng chuyên gia cán bộ kỹ thuật nước ngoài

Bản kê khai sử dụng chuyên gia cán bộ kỹ thuật nước ngoài

BẢN KÊ KHAI SỬ DỤNG CHUYÊN GIA,

CÁN BỘ KỸ THUẬT NƯỚC NGOÀI

SttHọ tênQuốc tịchTrình độ học vấnNăng lực chuyên mônChức danh đảm nhiệm dự kiếnThời gian thực hiện công việc dự kiến
1
2
3

Ghi chú:

Trường hợp không sử dụng chuyên gia, cán bộ kỹ thuật nước ngoài thì không kê khai vào Mẫu này.

 

HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU

____, ngày ___ tháng ___ năm ____

Tên nhà thầu: ___________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

SttTên hợp đồngTên dự ánTên chủ đầu tưGiá hợp đồng (hoặc giá trị được giao thực hiện)Giá trị phần công việc chưa hoàn thànhNgày hợp đồng có hiệu lựcNgày kết thúc hợp đồng
1
2
3

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng đang thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên…).

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

 

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment