Về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân thuỷ lợinhân ngày 16/10/2007.

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 207 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân thuỷ lợinhân ngày 16/10/2007.

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

Số: 24/2007/CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 Vinh, ngày 11  tháng 10 năm 2007

 

 

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân thuỷ lợi

nhân ngày 16/10/2007.

 

Ngày 21 tháng 5 năm 2001 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 02/NQ.TU về thuỷ lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, tiếp tục đẩy mạnh chương trình kiên cố hoá kênh mương. Nghị quyết quy định Từ nay lấy ngày 16/10 làm ngày phát động cán bộ, công nhân viên chức, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh tham gia làm thuỷ lợi, nhất là thuỷ lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và nuôi trồng thuỷ sản, mở đầu phong trào làm thuỷ lợi hàng năm�.

Qua 6 đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10 từ năm 2001 đến năm 2006 đã đem lại những kết quả to lớn và thiết thực như là: Tu sửa các công trình, nạo vét và kiên cố hoá kênh mương, đắp bờ vùng bờ thửa, tiêu úng cho cây vụ Đông, chuẩn bị cơ sở vật chất thuỷ lợi phục vụ sản xuất Đông Xuân, khắc phục kịp thời hậu quả bão lụt v.v...Thông qua đợt phát động đã khơi dậy ý thức tự lực, tự cường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác thuỷ lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thuỷ sản.

Năm 2007 hạn hán kéo dài, mưa lũ xảy ra với tần suất lớn, gây ra nhiều thiệt hại cho công trình thuỷ lợi, giao thông và sản xuất nông nghiệp. Để kịp thời khắc phục những hư hỏng do thiên tai gây ra nhất là thiệt hại do bão số 5 vừa qua và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. UBND tỉnh tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi từ ngày 16/10/2007 30/11/2007, yêu cầu UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các ngành liên quan chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò tổ chức thực hiện tốt đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi tại địa phương mình với các nội dung sau:

- Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về hiệu quả kinh tế của tưới, tiêu cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, kiên cố hoá kênh mương từ đó nâng cao ý thức chủ động, phát huy nội lực, chống tư tưởng ỷ lại, trông chờ.

- Rà soát kế hoạch phòng chống bão lụt nhất là đối với hồ chứa nước, chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

- Tổ chức tu sửa công trình, hồ đập, làm thuỷ lợi nội đồng tu bổ nạo vét hệ thống kênh mương tưới, tiêu nhất là các trục tiêu úng cho cây màu, đắp bờ vùng, bờ thửa kết hợp giao thông đồng ruộng và chuyển đổi ruộng đất.

- Đào đắp các hồ chứa, bể chứa nhỏ, giếng nước, phát triển mạng lưới nhỏ, khai thác tối đa lợi thế hệ thống các hồ đập trong tỉnh để nhân rộng các mô hình tưới nước cho các loại cây cam, chè, cà phê.

- Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, ở tất cả các địa phương theo kế hoạch.

Căn cứ các nội dung trên và đặc điểm, điều kiện của địa phương để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong thời gian phát động, địa phương được huy động lao động công ích và động viên sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đợt phát động và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, theo dõi, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Sau khi kết thúc đợt phát động phải tổ chức đánh giá,  phân loại, đề nghị khen thưởng những đơn vị có thành tích cao, phê bình những đơn vị đạt kết quả thấp trong đợt phát động.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện có hiệu quả đợt phát động.

4. Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn có chương trình kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết 02-NQ/TU, Chỉ thị kịp thời đưa tin về tiến độ, kết quả đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi năm 2007 và những điển hình tiên tiến góp phần thúc đẩy phong trào thi đua toàn tỉnh.

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh vận động các thành viên, đoàn viên, hội viên của mình tham gia đợt phát động làm thuỷ lợi một cách thiết thực nhất.

Đầu tư cho thuỷ lợi là đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội trước hết cho nông nghiệp và phát triển nông thôn góp phần từng bước thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ thường xuyên. Đợt phát động này có ý nghĩa thiết thực đối với vụ sản xuất Đông Xuân 2007 2008, vì  vậy UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, các đoàn thể tích cực triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đình Chi

 


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
CT24UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :