về việc phê duyệt Nghị định thư số 3 của Hiệp định GMS

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 235 lượt xem
  • 0 bình luận
về việc phê duyệt Nghị định thư số 3 của Hiệp định GMS

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 38/2008/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc phê duyệt Nghị định thư số 3 của Hiệp định GMS

    ______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 1338/BGTVT-HTQT ngày 07 tháng 03 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư số 3 "Tần suất, khối lượng vận tải, cấp giấy phép và hạn ngạch", được ký tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 20 tháng 3 năm 2007, của Hiệp định giữa các Chính phủ Vương quốc Campuchia, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Liên bang Mi-an-ma, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và người qua lại biên giới (Hiệp định GMS).

Điều 2. Bộ Ngoại giao thông báo cho các quốc gia Tiểu vùng Mê kông mở rộng (GMS) và các cơ quan liên quan của ta về việc phê duyệt Nghị định thư nêu trên.

Điều 3. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Nghị định thư nêu trên./.

 

Nơi nhận:

- TTCP, các PTT (để b/c);

- Các Bộ: GTVT, NG, QP, CA, CT, NN và PTNT, TC,

  TT và TT, XD, Y tế, KH và CN, KH và ĐT, TP;

- Vụ LPQT và ĐƯQT (Bộ Ngoại giao);

- VPCP: BTCN, các PCN; BXDPL,

  các Vụ: CN, KTTH, TH, Website CP;

- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

 


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD38TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :