Về việc bãi bỏ các văn bản quy định hình thức mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 153 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc bãi bỏ các văn bản quy định hình thức mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

   

UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

____

 

Số: 04/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____

 

 Kon Tum, ngày 17 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ các văn bản quy định hình thức mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

____


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật đấu thầu ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC, ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước; Thông tư số 131/2007/TT-BTC, ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT- BTC, ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 74 TT/STC-QLCSG, ngày 20 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại buổi giao ban Uỷ ban nhân dân tỉnh, ngày 15 tháng 01 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy định hình thức mua sắm tài sản tại Quyết định số 10/2005/QĐ-UB, ngày 10/03/2005 của UBND tỉnh Kon tum và quyết định số 74/2005/QĐ-UB, ngày 01/12/2005 của UBND tỉnh Kon tum về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định các hình thức mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, Đảng, Đoàn thể, lực lượng vũ trang, và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Tài chính;Trần Quang Vinh

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;

- Ban pháp chế HĐND tỉnh;

- Lưu VT-TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 

Hà Ban


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD4UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :