Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyênngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 209 lượt xem
  • 0 bình luận
Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyênngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010

   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

___________

Số: 199/2007/NQ-HĐND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Vinh, ngày 18 háng 9năm 2007

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên

ngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010

_____________________ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 10

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 5869/TTr-UBND ngày 12/9/2007 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010;

Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010 với các nội dung cụ thể như sau:

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An căn cứ Nghị quyết này ban hành quyết định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên làm căn cứ xây dựng và phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Nghệ An năm 2008 và ổn định đến năm 2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18/9/2007./.

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thế Trung

 


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
NQ199.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :