Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực

1.    Tư vấn thẩm định và phản biện các dự án đầu tư xây dựng điện; 2.    Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; 3.    Phát điện có công suất lắp đặt dưới 50 kW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; 4.      Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện từ lưới điện phân phối với tổng công suất máy biến áp nhỏ hơn 50 kVA để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo; 5.    Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực; 6.    Xây lắp các công trình điện.
  • TAG :