Thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn

  • Bài viết
  • 24 tháng 6, 2011
  • 16 lượt xem
  • 0 bình luận
Theo quy định tại điều 27 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc Hội khóa 12 thì thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân với thuế suất 5%.
  • TAG :