Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài áp dụng những loại thuế nào?

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài áp dụng những loại thuế nào?

Theo quy định tại Điểm 3 phần A Thông tư 134/ 2008/TT- BTC ngày 31/12/2008  nêu trên, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam phải nộp các loại thuế sau: 1. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT),thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại Thông tư 134/ 2008/TT- BTC ngày 31/12/2008. 2. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư 134/ 2008/TT- BTC ngày 31/12/2008, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo pháp luật về thuế TNCN. 3. Đối với các loại thuế, phí và lệ phí khác, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế, phí và lệ phí khác hiện hành.
 
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật