Điều Kiện Về Độ Tuổi Xin Cấp Giấy Phép Lao Động

Câu hỏi: Tôi là công dân Trung Quốc, có bằng Thạc sỹ ngành sợi đã trên 60 tuổi nhưng được thuê làm việc cho một công ty Việt Nam vậy tôi có được cấp giấy phép lao động không? Trả lời: Căn cứ vào  Điều 3 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì một trong các điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là phải đủ 18 tuổi trở lên. Như vậy luật chỉ quy định độ tuổi lao động tối thiểu là 18 không quy định độ tuổi tối đa.  Vì vậy, trường hợp người nước ngoài trên 60 tuổi mà có đủ các điều kiện về sức khoẻ và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo đúng quy định thì được cấp giấy phép lao động.
  • TAG :