Điều kiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Để được đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau: 1. Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (sau đây gọi là dự án đầu tư). 2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam. 3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. 4. Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Cơ sở pháp lý: Nghị định 78/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài;
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật