Công văn của Tổng cục Thuế số 1533/TCT-CS ngày 07/05/2010 về việc sử dụng hóa đơn và khai thuế GTGT

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 10 lượt xem
  • 0 bình luận

Kính gửi: Tổng công ty Viễn thông quân đội

 

          Trả lời công văn số 1245/VTQĐ-TKK ngày 5/4/2010, công văn số 4824/TCT-TC ngày 30/12/2009 của Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) hỏi về việc sử dụng hóa đơn và hướng dẫn khai thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc sử dụng hóa đơn

Tại Điều 1 Quyết định số 561/QĐ-TCT ngày 01/08/2005 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế quy định:

“Điều 1. Uỷ quyền cho Cục trưởng Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Chấp thuận cho các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, có đủ điều kiện và có nhu cầu sử dụng hoá đơn tự in (kể cả các Tổng công ty và chi nhánh có trụ sở tại địa phương)

2. Chấp thuận cho nhà in có đủ năng lực trên địa bàn được phép in các ấn chỉ thuế.”

Điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị  định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn của Bộ Tài chính quy định: “2- Tổ chức, cá nhân đặt in hóa đơn được lựa chọn nhà in phù hợp, thuận tiện theo danh sách các nhà in đã đăng ký với Tổng cục Thuế.”

Điểm 2.2 Mục VII Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên quy định tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn có trách nhiệm:

“2.2- Thực hiện mở sổ theo dõi, có nội quy quản lý và phương tiện bảo quản, lưu giữ hoá đơn theo quy định của pháp luật cụ thể như sau:

a- Hàng tháng thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn mẫu BC-26/HĐ (theo mẫu đính kèm), chậm nhất vào ngày 10 của đầu tháng sau. Riêng một số ngành đặc thù có thể báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý nhưng phải được sự chấp thuận của Tổng cục Thuế.

b- Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn hàng năm (theo mẫu đính kèm) gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước ngày 25 tháng 02 năm sau.”

          Căn cứ các quy định trên:

- Các đơn vị phụ thuộc Viettel đăng ký sử dụng hóa đơn tự in tại cơ quan thuế địa phương và thực hiện quyết toán tình tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế địa phương. Việc xác định nhà in hóa đơn là do người nộp thuế (Viettel và các đơn vị phụ thuộc) tự lựa chọn trong danh sách các nhà in phù hợp, có đủ năng lực và đã đăng ký với cơ quan thuế (Cục thuế). Mọi thay đổi về nhà in sẽ do Viettel và các đơn vị phụ thuộc thông báo.

- Các đơn vị phụ thuộc Viettel được phép sử dụng hết số lượng các mẫu hoá đơn tồn do Viettel đã cung cấp. Viettel có trách nhiệm quyết toán tình hình sử dụng các mẫu hoá đơn còn tồn với Cục thuế TP Hà Nội.

- Các đơn vị phụ thuộc Viettel thực hiện việc quyết toán số hoá đơn đã được phép đăng ký in, đăng ký sử dụng tại cơ quan thuế địa phương.

2. Về việc khai thuế giá trị gia tăng đối với các dịch vụ bán hàng và dịch vụ cước trả sau

Về việc khai thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế đã có công văn số 571/TCT-KK ngày 20/2/2009, Bộ Tài chính đã có công văn 11697/BTC-CST ngày 28/8/2009 hướng dẫn Viettel.

Theo hướng dẫn tại công văn trên và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 3760/BTC-CĐKT ngày 29/3/2010 về việc chấp thuận chế độ kế toán hoạt động dịch vụ viễn thông, đề nghị Viettel nghiên cứu và hướng dẫn các đơn vị phụ thuộc thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện việc sử dụng hóa đơn theo hướng dẫn nêu trên và việc khai thuế GTGT theo mô hình mới nếu có vướng mắc, đề nghị Viettel có văn bản nêu rõ vướng mắc, kiến nghị của Viettel để Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Viễn thông quân đội biết./.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :