Cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất

  • Bài viết
  • 23 tháng 6, 2011
  • 256 lượt xem
  • 0 bình luận
Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c Thủ tục này và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ - Sở Tài nguyên và Môi trường. - Bộ phận tiếp nhận nhận sẽ ghi Giấy biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ cho Phòng Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường. + Bước 2: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do không thể cấp phép hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho đúng yêu cầu. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị UBND tỉnh kèm theo 01 bộ hồ sơ và Dự thảo Quyết định cho phép khai thác khoáng sản và thuê đất trình UBND tỉnh ra quyết định cho phép. + Bước 3: Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh ra Quyết định cho phép khai thác khoáng sản và thuê đất. Trường hợp UBND tỉnh không đồng ý cấp phép, UBND tỉnh ra văn bản thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở thông báo cho tổ chức, cá nhân biết. + Bước 4. Tổ chức, cá nhân đến nhận giấy phép tại Sở Tài nguyên và Môi trường, nộp lệ phí, ký hợp đồng thuê đất. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ - Sở Tài nguyên và Môi trường. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất (theo mẫu). - Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản được khoanh định trên nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000 (bản chính, 04 bản). - Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định (nếu có), (bản chính hoặc bản photo, công chứng). - Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định (bản chính để Sở lưu hồ sơ; bản photo, công chứng hoặc bản chính để trình UBND tỉnh). - Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về môi trường (bản chính để Sở lưu hồ sơ; bản photo, công chứng hoặc bản chính để trình UBND tỉnh). - Văn bản thống nhất chủ trương cho phép lập hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh (bản chính để trình UBND tỉnh; bản photo, công chứng để Sở lưu hồ sơ). - Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân (bản photo, công chứng). - Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), (bản photo, công chứng). - Bản thỏa thuận và cam kết đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương có chứng thực của UBND huyện, thành phố (bản chính hoặc bản photo, công chứng). - Quyết định phê duyệt kết quả chọn đối tác thực hiện khai thác khoáng sản. - Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có ảnh hưởng) trong trường hợp quyết định cho phép khai thác khoáng sản được cấp đồng thời với quyết định thu hồi đất, cho thuê đất (bản chính hoặc bản photo, công chứng). - Văn bản đề nghị của UBND huyện, thành phố nơi có khoáng sản (bản chính để Sở lưu hồ sơ; bản photo, công chứng để trình UBND tỉnh). * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc thẩm tra hồ sơ; lấy ý kiến của Sở Công Thương hoặc Sở Xây dựng và các ngành chức năng khác (nếu có liên quan), trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc cấp giấy phép. - Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan tiếp nhận trình, UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và chuyển lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân Cơ quan thực hiện TTHC: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản: 4.000.000 đồng/1 giấy phép. Yêu cầu, điều kiện của việc thực hiện TTHC: Không. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005. - Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. - Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. - Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. - Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản; có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. - Quyết định số 45/2006/QÐ-UBND ngày 26/9/2006 của UBND tỉnh Về việc ban hành quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :