Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán....

Theo quy định tại điều 29 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì báo cáo tài chính được quy định như sau: 1. Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. 2. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gồm: a. Bảng cân đối tài khoản; b. Báo cáo thu, chi; c. Bản thuyết minh báo cáo tài chính; d. Các báo cáo khác theo quy định của pháp luật. 3. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh gồm: a. Bảng cân đối kế toán; b. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; c. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; d. Bản thuyết minh báo cáo tài chính. 4. Bộ Tài chính quy định cụ thể về báo cáo tài chính cho từng lĩnh vực hoạt động.  
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật