Bài viết

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu ...

Doanh thu của doanh nghiệp
Doanh thu của doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 8 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, ...

Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 7 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau: Theo ...

Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 6 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế suất. Theo quy định ...

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 5 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Kỳ tính thuế được quy định như sau: Theo quy định tại điều 5 Luật ...

Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như ...

Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: Theo quy định tại ...

Công ty có thể ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà đồng thời là giám đốc công ty
Công ty có thể ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà đồng thời là giám đốc công ty
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Câu hỏi: Công ty em mở văn phòng tại nhà giám đốc. Như vậy, em có làm hợp đồng thuê nhà của giám đốc được không? Xin Ban tư vấn giúp ...

Hóa đơn bán hàng
Hóa đơn bán hàng
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Câu hỏi: Tôi là hộ kinh doanh cá thể. Từ trước tới giờ tôi chỉ kinh doanh nhỏ nên không làm giấy phép kinh doanh. Nhưng hiện nay, khi tôi giao hàng cho ...

Định mức nguyên vật liệu
Định mức nguyên vật liệu
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Nếu hàng năm hoặc đầu chu kỳ sản xuất sản phẩm mà doanh nghiệp không đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu thì bị xử phạt như thế nào? Điều, khoản, ...

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 18 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế được quy định như sau: Theo quy định ...

Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 17 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì việc Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp ...

Chuyển lỗ
Chuyển lỗ
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 16 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì Chuyển lỗ được quy định như sau: Theo quy định tại điều 16 Luật thuế ...

Các trường hợp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khác
Các trường hợp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khác
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 15 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì các trường hợp giảm thuế khác được quy định như sau: Theo quy định ...

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được quy ...

Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 13 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như ...

Thông báo về hết thời gian giảm thuế?
Thông báo về hết thời gian giảm thuế?
 • Cách kê khai thuế
 • 26 tháng 7, 2010

Thông báo về hết thời gian giảm thuế? Thông báo về hết thời gian giảm thuế? Theo hướng dẫn tại công văn sốQuyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ...

Thông báo về hết thời gian giảm thuế?
Thông báo về hết thời gian giảm thuế?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Thông báo về hết thời gian giảm thuế? Theo hướng dẫn tại công văn sốQuyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện ...

Điều kiện nào về chứng từ thanh toán qua Ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên để khấu trừ, hoàn thuế GTGT?
Điều kiện nào về chứng từ thanh toán qua Ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên để khấu trừ, hoàn thuế GTGT?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Câu hỏi: Điều kiện nào về chứng từ thanh toán qua Ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên để khấu trừ, hoàn thuế ...

Hóa đơn GTGT ghi giá trị tiền hàng nhỏ hơn hoặc bằng 20 triệu đồng nhưng tổng giá trị tiền thanh toán trên 20 triệu đồng không có chứng từ thanh toán
Hóa đơn GTGT ghi giá trị tiền hàng nhỏ hơn hoặc bằng 20 triệu đồng nhưng tổng giá trị tiền thanh toán trên 20 triệu đồng không có chứng từ thanh toán
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Câu hỏi: Hóa đơn GTGT ghi giá trị tiền hàng nhỏ hơn hoặc bằng 20 triệu đồng nhưng tổng giá trị tiền thanh toán trên 20 triệu đồng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng có được khấu trừ, ...