Bài viết

Bàn về khái niệm quyết định của trọng tài nước ngoài theo bộ luật tố tụng dân sự 2004
Bàn về khái niệm quyết định của trọng tài nước ngoài theo bộ luật tố tụng dân sự 2004
  • Tranh tụng kinh doanh – thương mại
  • 29 tháng 6, 2011

Theo quy định pháp luật hiện hành, quyết định của Trọng tài thương mại được chia ra làm hai loại: quyết định của Trọng tài nước ngoài và quyết định của Trọng tài trong nước. Việc xác định đúng hai loại ...

Báo cáo đánh giá tác động dự kiến của Luật Trọng Tài (dự thảo 4)
Báo cáo đánh giá tác động dự kiến của Luật Trọng Tài (dự thảo 4)
  • Tranh tụng kinh doanh – thương mại
  • 29 tháng 6, 2011

Mục tiêu quan trọng nhất của Luật Trọng tài là tạo một cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án thuận lợi cho các bên, đặc biệt là các bên tham gia các hoạt động thương mại, đầu tư.

Giải quyết tranh chấp tại công ty liên doanh nhã quán: Tòa án hay trọng tài ?
Giải quyết tranh chấp tại công ty liên doanh nhã quán: Tòa án hay trọng tài ?
  • Tranh tụng kinh doanh – thương mại
  • 29 tháng 6, 2011

Công ty Liên doanh Nhã Quán (đóng tại xã Bình Chuẩn – Thuận An – Bình Dương) được UBND tỉnh Bình Dương cấp Giấy phép đầu tư số 208 (ngày 9/8/2002), trên cơ sở liên doanh giữa Công ty TNHH Trường Sanh và ông Kuo Chi ...