Home » NGHIÊN CỨU LUẬT » Luật doanh nghiệp » Ai có quyền thành lập Hộ Kinh doanh?

Ai có quyền thành lập Hộ Kinh doanh?

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh.

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký kinh doanh một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment