Tư vấn kế toán

Các nước đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam
Các nước đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam
 • Tư vấn kế toán
 • 25 thГЎng 6, 2011

Việt nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thunhập với hơn 40 nước trên thế giới.

Các nguyên tắc cơ bản của hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Các nguyên tắc cơ bản của hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 • Tư vấn kế toán
 • 25 thГЎng 6, 2011

Hiệp định chỉ áp dụng đối với các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt nam hoặc là đối tượng cư trú của Nước ký kết.

Giải quyết khiếu nại thủ tục hành chính theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Giải quyết khiếu nại thủ tục hành chính theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 • Tư vấn kế toán
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo quy định của Hiệp định, trường hợp một đối tượng cư trú của Việt Nam thấy rằng việc nộp thuế của mình không phù hợp với những quy định của Hiệp định thì đối tượng đó có thể khiếu nại lên ...

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 • Tư vấn kế toán
 • 25 thГЎng 6, 2011

Chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu sau đây của các cơ quan nhà nước của các nước ký Hiệp định với Việt nam phải được hợp pháp hoá lãnh sự, tức là phải có dấu hợp pháp hoá lãnh sự của Cơ quan ...

Thủ tục miễn giảm thuế tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân theo quy định của hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Thủ tục miễn giảm thuế tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân theo quy định của hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 • Tư vấn kế toán
 • 25 thГЎng 6, 2011

Đối tượng nộp thuế phải nộp hồ sơ đề nghị cơ quan thuế tỉnh, thành phố nơi đối tượng nộp thuế đăng ký nộp thuế xét miễn, giảm thuế theo quy định tại Hiệp định.

Thủ tục khấu trừ thuế nộp tại nước ngoài theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Thủ tục khấu trừ thuế nộp tại nước ngoài theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 • Tư vấn kế toán
 • 25 thГЎng 6, 2011

Đối tượng nộp thuế phải nộp hồ sơ đề nghị cơ quan thuế tỉnh, thành phố nơi đối tượng nộp thuế đăng ký nộp thuế đề nghị khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt ...

Trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế của người nộp thuế
Trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế của người nộp thuế
 • Tư vấn kế toán
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế của người nộp thuế ...

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực của mã số thuế
Hồ sơ chấm dứt hiệu lực của mã số thuế
 • Tư vấn kế toán
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì hồ sơ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp được quy định cụ ...

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế
Chấm dứt hiệu lực mã số thuế
 • Tư vấn kế toán
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực được quy định như sau: Chấm dứt ...

Mã số thuế cá nhân
Mã số thuế cá nhân
 • Tư vấn kế toán
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì mã số thuế cá nhân được quy định như sau: Cá nhân kinh doanh, chủ ...

Mã số thuế là gì?
Mã số thuế là gì?
 • Tư vấn kế toán
 • 25 thГЎng 6, 2011

Theo mục 3 phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì mã số thuế được quy định như sau: 1. Mã số thuế là ...

Chuyển lỗ doanh nghiệp
Chuyển lỗ doanh nghiệp
 • Tư vấn kế toán
 • 24 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại điều 16 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì Chuyển lỗ được quy định như sau: 1. Doanh nghiệp có lỗ được chuyển ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM
 • Tư vấn kế toán
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập, ngày 28/6/2006; - Thông tư số 60/2006/TT-BTC Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập ...

Giá trị của tài liệu, số liệu kế toán
Giá trị của tài liệu, số liệu kế toán
 • Tư vấn kế toán
 • 10 thГЎng 6, 2011

Tài liệu, số liệu kế toán có giá trị pháp lý về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán và được sử dụng để công bố công khai theo quy định của pháp luật..... Theo quy định tại ...

Chứng từ điện tử
Chứng từ điện tử
 • Tư vấn kế toán
 • 10 thГЎng 6, 2011

Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại Điều 17 của Luật này và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa .......... Theo quy ...

Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán
Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán
 • Tư vấn kế toán
 • 10 thГЎng 6, 2011

Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính ở Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời ...

Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính
 • Tư vấn kế toán
 • 10 thГЎng 6, 2011

Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.... Theo quy định tại điều 29 ...

Đoàn kiểm tra kế toán
Đoàn kiểm tra kế toán
 • Tư vấn kế toán
 • 10 thГЎng 6, 2011

Khi kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra kế toán phải xuất trình quyết định kiểm tra kế toán. Đoàn kiểm tra kế toán có quyền yêu cầu đơn vị kế toán được kiểm tra cung cấp tài liệu kế toán có ...

Trách nhiệm và quyền của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán
Trách nhiệm và quyền của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán
 • Tư vấn kế toán
 • 10 thГЎng 6, 2011

Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có trách nhiệm: Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn ...

Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng
Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng
 • Tư vấn kế toán
 • 10 thГЎng 6, 2011

Kế toán trưởng có trách nhiệm: Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;.. Theo quy định tại điều 54 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của ...

Trang: 123

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật