Dịch vụ Luật

Nguyên tắc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty thủy điện hạch toán độc lập như thế nào?
Nguyên tắc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty thủy điện hạch toán độc lập như thế nào?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 45/2009/TT-BTC ngày 11/03/2009 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản ...

Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong KCN, KCX được quy định như thế nào?
Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong KCN, KCX được quy định như thế nào?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Tại công văn số 4125/BTC-TCT ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số nội dung đối với việc thu thuế thu nhập của các tổ chức kinh doanh phát triển hạn tầng trong cá ...

Việc xóa bỏ ưu đãi thuế TNDN theo cam kết WTO và việc hướng ưu đãi thuế
Việc xóa bỏ ưu đãi thuế TNDN theo cam kết WTO và việc hướng ưu đãi thuế
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Bộ Tài Chính hướng dẫn cụ thể về việc xóa bỏ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo cam kết WTO do doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, về sử dụng nguyên liệu trong nước, ...

Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư
Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư trong Khu công nghệ thông tin tập trung có được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án ...

Doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch, mức thuế suất thuế TNDN 25% áp dụng như thế nào
Doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch, mức thuế suất thuế TNDN 25% áp dụng như thế nào
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Tại công văn số 1503/TCT-CS ngày 23/04/2009 của Tổng cục thuế, trả lời công văn số 2626/CT-HTr ngày 27/02 của Cục thuế Thành Phố Hà Nội về thuế suất thues TNDN đối với năm dương lịch như ...

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

  Theo quy định tại điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau: Theo ...

Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn khi sáp nhập doanh nghiệp
Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn khi sáp nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn khi sáp nhập doanh nghiệp được hướng dẫn như thế nào? Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn khi sáp nhập doanh nghiệp ...

Kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế với hoạt động kinh doanh phân tán
Kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế với hoạt động kinh doanh phân tán
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế GTGT, TNDN và thuế TNCN, đối với các đơn vị đặc thù là hoạt động kinh doanh phân tán, nhiều ngành nghề, nhiều dịch vụ được hướng dẫn như thế ...

Kê khai thuê GTGT, TNDN
Kê khai thuê GTGT, TNDN
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Đăng ký kê khai nộp thuế GTGT, TNDN của Công ty có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc khác địa phương được quy định như thế nào? kê khai thuế GTGT đối với trường hợp trả góp? Đăng ký ...

Thuế lũy tiến từng phần khác gì với thuế toàn phần và cánh tính toán?
Thuế lũy tiến từng phần khác gì với thuế toàn phần và cánh tính toán?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Thuế lũy tiến từng phần khác gì với thuế toàn phần và cánh tính toán như thế nào? Thuế lũy tiến từng phần khác gì với thuế toàn phần và cánh tính toán như thế nào? Thuế suất toàn ...

Sử dụng chứng từ khi phân chia doanh thu dịch vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông?
Sử dụng chứng từ khi phân chia doanh thu dịch vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Sử dụng chứng từ khi phân chia doanh thu dịch vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông? Sử dụng chứng từ khi phân chia doanh thu dịch vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông? Tổng cục Thuế nhận được ...

Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH
Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)? Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)? Tại Công văn số 42/TCT-KK ...

Thanh toán qua tài khoản vãng lai
Thanh toán qua tài khoản vãng lai
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Hình thức thanh toán thông qua tài khoản vãng lai của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc cá nhân kinh doanh để thanh toán hàng hoá mua của doanh nghiệp Việt Nam được xác định là thanh toán qua ngân hàng ...

Các khoản đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định được phản ánh như thế nào?
Các khoản đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định được phản ánh như thế nào?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Các khoản đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định được phản ánh như thế nào? Các khoản đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định được phản ánh như thế nào? 1. Các chi ...

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định?
Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định như thế nào? Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định như thế nào? 1. Nội dung của phương pháp khấu hao ...

Nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 12 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Nơi  nộp thuế  thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau: Theo quy ...

Tounge Strenghtening Exercises For Lesbians
Tounge Strenghtening Exercises For Lesbians
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 11 Luật thuế thu Tounge Strenghtening Exercises For Lesbians nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Phương pháp tính thuế thu nhập doanh ...

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp được quy định như sau: Theo quy ...

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu ...

Doanh thu của doanh nghiệp
Doanh thu của doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 8 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, ...