Các nội dung cơ bản của Điều lệ công ty

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 449 lượt xem
  • 0 bình luận
Điều lệ công ty là văn bản ghi nhận sự thống nhất về ý chí của các thành viên trong doanh nghiệp với các vấn đề liên quan đến hình thức, tên gọi hoạt động và quyền, nghĩa vụ của các thành viên. Điều lệ công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có); 2. Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh; 3. Vốn điều lệ; 4. Họ tên, địa chỉ của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; tên, địa chỉ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; tên, địa chỉ của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; 5. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần mà cổ đông sáng lập cam kết mua, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần; 6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần; 7. Cơ cấu tổ chức quản lý; 8. Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; 9. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; 10. Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần; 11. Các loại quỹ và mức giới hạn từng loại quỹ được lập tại công ty; nguyên tắc phân chia lợi nhuận, trả cổ tức, chịu lỗ trong kinh doanh; 12. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty; 13. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 14. Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật hoặc tất cả thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của người đại diện theo pháp luật hoặc tất cả cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các nội dung khác của Điều lệ công ty do thành viên, cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.  
NBRS News
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :