Home » VĂN BẢN LUẬT » Văn bản hành chính » Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


 

T H  Ủ   T  Ư Ớ N G   C H  Í  N H   P H Ủ

 

Số: 263/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  22  tháng  02  năm 2011

Quyết định
Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 09/TTr-BVHTTDL ngày 11 tháng 01 năm 2011 và Trưởng ban Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 202/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 02 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 23 tập thể và 05 gia đình thuộc các địa phương trong cả nước (có danh sách kèm theo) đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn từ năm 200 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tập thể, gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCB
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment