Home » VĂN BẢN LUẬT » Văn bản khác » Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm


Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
 
 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


_________


Số:
184/2007/QĐ-TTg


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh
phúc


 ___________________________________


Hà Nội, ngày 30 tháng
11 năm 2007

 


QUYẾT ĐỊNH


Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
định tiêu chuẩn,
định mức


và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi
lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban
hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg

ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ


__________


 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản
lý tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy
định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà
nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,


  


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong
các cơ quan nhà nước, đơn

vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết
định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ như sau:


1. Khoản 5 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“5. Xe ô tô trang bị cho các chức danh
có tiêu chuẩn sử dụng xe phục vụ công tác được thay thế theo yêu cầu công tác
đối với các chức danh quy định tại Điều 3 và Điều 4; khi đã sử dụng ít nhất
200.000 km đối với các chức danh quy định tại Điều 5 và Điều 6. Riêng ở các địa
bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn là 160.000
km. Xe ô tô được thay thế phải thực hiện bán đấu giá, số tiền bán xe sau khi trừ
đi các chi phí hợp lý liên quan phải được xử lý theo đúng quy định của pháp
luật.”


2. Khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:


“3. Căn cứ vào điều kiện cơ sở hạ
tầng giao thông và khả năng cung cấp dịch vụ phương tiện đi lại của thị trường,
Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định
khoảng cách cụ thể từ trụ sở cơ

quan khi đi công tác được bố trí
xe ô tô cho các chức danh quy định tại  khoản 1;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối với các chức danh tại  khoản 2
Điều này sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân
dân cùng cấp. Trường hợp đối tượng tự túc phương tiện thì được khoán kinh phí
theo quy định”.


3. Khoản 2 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:“2. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoạt động trên địa bàn miền
núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, việc trang bị xe ô
tô phục vụ công tác được thực hiện như sau:a) Đối với cơ quan, đơn vị mới thành lập được trang bị 01 xe ô tô từ nguồn xe
điều chuyển; trường hợp không có xe điều chuyển thì được mua mới 01 xe ô tô với
giá mua tối đa 550 triệu đồng/xe, nếu phải mua xe 2 cầu thì giá mua tối đa 800
triệu đồng/xe.

b) Đối với cơ quan, đơn vị mà xe ô tô
hiện có đã đủ điều kiện thanh lý hoặc bị hư hỏng mà việc sửa chữa để tiếp tục sử
dụng không hiệu quả, không đảm bảo an toàn khi vận hành thì thực hiện thanh lý,
nếu không có điều kiện thuê được xe ô tô phục vụ công tác và không điều chuyển
được thì được mua mới để thay thế xe ô tô đã thanh lý theo quy định tại điểm a
khoản này.”


Điều 2.
Quyết định này có hiệu lực thi
hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.


 


 


Nơi nhận
:

- Ban
Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ
tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn
phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

-
HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Văn
phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn
phòng Chủ tịch nước;

- Hội
đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn
phòng Quốc hội;

- Toà
án nhân dân tối
cao;

-
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

-
Kiểm toán Nhà nước;

-
UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ
quan Trung ương của các đoàn
thể;

- Các
Tập đoàn và các Tổng công ty 91;

-
VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,

 
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các
Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

-
Lưu: Văn thư, KTTH (8b). A.


THỦ TƯỚNG

(đãký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

 

 

 


Hiện thuộc tính văn bản

 
Tệp đính kèm


QD184TTG.DOC

Tư vấn thuế – Kế toán – Báo cáo thuế – Luatthue.Info

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment