Home » VĂN BẢN LUẬT » Văn bản khác » Về việc bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả mưa bão

Về việc bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả mưa bão


Về việc bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả mưa bão
 
 


THỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1623/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –
Tự do – Hạnh phúc


__________________

Hà Nội,
ngày 29 tháng 11 năm 2007

 


QUYẾT

ĐỊNH


Về việc bổ sung kinh phí khắc phục hậu
quả mưa bão

    ______________

 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25
tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (công văn
số 5641/BQP-TC ngày 13 tháng 10 năm 2007), của Bộ Giao thông vận tải
(công văn số 6466/BGTVT-PCLB&TKCN ngày 10 tháng 10 năm 2007, công
văn số 7445/BGTVT-PCLB&TKCN ngày 19 tháng 11 năm 2007), ý kiến của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8108/BKH-QPAN ngày 05 tháng 11
năm 2007), của Bộ Tài chính (công văn số 14176/BTC-VI ngày 19 tháng
10 năm 2007, công văn số 15686/BTC-HCSN ngày 20 tháng 11 năm 2007),


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung 41 tỷ đồng (bốn mươi mốt tỷ
đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 cho các Bộ:
Quốc phòng, Giao thông vận tải để khắc phục hậu quả cơn bão số 2 và
bão số 5. Trong đó:

- Bộ Quốc phòng 20,0 tỷ đồng (hỗ trợ chi
phí xăng dầu, ăn tăng thêm của chiễn sĩ, các vật tư phục vụ phòng,
chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục thiệt hại về doanh
trại, công trình quân sự).

- Bộ Giao thông vận tải 21,0 tỷ đồng
(đường bộ 20,0 tỷ đồng, đường sắt 1,0 tỷ đồng).

2. Các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận
tải chịu trách nhiệm sử dụng khoản kinh phí được bổ sung đúng mục
đích, đúng quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng kinh phí
dự phòng đã được bố trí và sắp xếp trong dự toán ngân sách năm 2007
để khôi phục các công trình bị hư hỏng do bão số 2 và số 5.

Điều 2. Quyết định này có hiệu
lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng,
Giao thông vận tải, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, báo Trung
ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận
:


- Như điều
3;


- Thủ tướng, các
PTTg CP;


- Văn phòng Trung
ương Đảng;


- Văn phòng Chủ
tịch nước;


- Văn phòng Quốc
hội;


- VPCP: BTCN, các
PCN,


Website Chính phủ,


các Vụ: KTTH, TH,
ĐP;


- Lưu: VT, NN (5),
Thưởng. 35

THỦ TƯỚNG

 (Đã
ký)

 

Nguyễn Tấn
Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

 
Tệp đính kèm


QD1623TTG.DOC

Tư vấn thuế – Kế toán – Báo cáo thuế – Luatthue.Info

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment