Home » VĂN BẢN LUẬT » Văn bản khác » Về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước


Về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

 
 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 27/2007/CT-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh
phúc


_________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 11
năm 2007

 

CHỈ THỊ

Về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo
trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

______

 


Thời
gian qua, công tác thông tin, báo cáo nhìn chung đã góp phần bảo đảm sự chỉ đạo,
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành và địa phương.
Tuy nhiên, việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo vẫn còn nhiều hạn chế:
thông tin chậm, chưa đầy đủ; việc phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan
hành chính nhà nước còn hình thức; nội dung báo cáo còn sơ sài, chất lượng thấp,
thiếu tính tổng hợp; việc gửi báo cáo còn chậm và chưa đúng thẩm quyền; phương
thức gửi và nhận báo cáo còn lạc hậu, phụ thuộc nhiều vào giấy tờ hành chính.


Nguyên
nhân chủ yếu của những tồn tại trên là do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương
chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, báo cáo
trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách; kỷ luật thông tin, báo cáo chưa
nghiêm; công tác thông tin, báo cáo chậm được rà soát, sửa đổi, bổ sung và đổi
mới cho phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới; việc ứng dụng công nghệ
thông tin trong xử lý thông tin, báo cáo chưa được chú trọng và còn thiếu đồng
bộ; đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thông tin, báo cáo ít được quan tâm đào
tạo, bồi dưỡng, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và trình độ biên tập báo cáo
còn nhiều hạn chế.


Để khắc
phục những tồn tại nêu trên, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đáp
ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:


1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo việc rà soát các quy
định về
chế
độ

thông tin, báo cáo nêu tại Quyết định số 162/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1992, Chỉ
thị số 218/TTg ngày 07 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản
khác có liên quan, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cải tiến, đổi
mới công tác thông tin, báo cáo phù hợp với yêu cầu của

tình hình mới. Báo cáo gửi về Văn phòng Chính
phủ trước ngày 20 tháng 02 năm 2008 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Chấn chỉnh và đổi mới việc thực
hiện
công
tác

thông tin, báo cáo trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương; tăng cường
công tác phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin

với các Bộ, ngành và địa phương khác; bảo đảm
thông tin thông suốt, kịp thời, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo,
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ trung ương đến địa phương;

c) Củng cố, tăng cường bộ phận cán
bộ chuyên trách làm công tác thông tin, báo cáo; tổ chức tập huấn, đào tạo để
nâng cao trình độ thu thập, xử lý thông tin, biên tập báo cáo; trang bị các
phương tiện kỹ thuật cần thiết cho bộ phận


thông tin, báo cáo
;

d) Chấp hành nghiêm túc chế độ
thông tin, báo cáo theo quy định hiện hành; coi kết quả chấp hành chế độ thông
tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá


chất lượng công tác
của cá nhân, tổ chức; kiểm điểm xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không

chấp hành

hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;

đ)
Thực hiện chế độ người phát ngôn, định kỳ cung cấp thông tin về hoạt động của cơ
quan hành chính nhà nước cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan thông tin
đại chúng bằng nhiều hình thức, bảo đảm cung cấp
thông tin chính xác, kịp thời theo đúng
Quyết định số
77/2007/QĐ-TTg ngày 28
tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ;


e) Tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác thông tin, báo cáo; sử dụng văn bản điện tử để từng
bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; cải
tiến và chuẩn hoá quy trình công việc liên quan đến các hoạt động nội bộ, giao
dịch với các cơ quan hành chính nhà nước và giao dịch với các cá nhân, tổ chức
trên môi trường mạng. Thực hiện kết nối mạng máy tính của các Bộ, ngành và địa
phương với Văn phòng Chính phủ để gửi, trao đổi, xử lý văn bản theo yêu cầu tại
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;

g) Cung cấp đầy đủ
thông tin trên Trang tin điện tử, mạng tin học diện rộng của cơ quan hành chính
nhà nước về các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
cần xin ý kiến của cá nhân, tổ chức; thông tin chỉ đạo điều hành và chính sách,
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách;


h) Tổ chức chuyên mục tiếp nhận ý
kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính
trên Trang tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;


i) Thực hiện công bố danh mục, lộ
trình các dịch vụ hành chính công trên Trang tin điện tử và có trách nhiệm hướng
dẫn thực hiện các dịch vụ hành chính công do cơ quan hành chính nhà nước cung
cấp;


k) Quy định việc số hoá, lưu trữ,
cập nhật và chia sẻ dữ liệu thông tin, báo cáo qua mạng điện tử của Bộ, ngành và
địa phương (trừ các thông tin, báo cáo mật) để mọi tổ chức, cá nhân có thể khai
thác, sử dụng;

l) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng
Chính phủ về việc lập và gửi các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo
chuyên đề theo đúng nội dung và thời hạn yêu cầu. Nội dung các báo cáo gửi Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ phải


bảo đảm yêu cầu nghiêm túc
,
trung thực; báo cáo phải được duyệt, ký đúng thẩm quyền.


2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ có trách nhiệm:

a)

Chấn chỉnh và tăng cường
công tác thông tin, báo cáo tại Văn phòng Chính phủ, bảo đảm cung cấp thông tin
kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; định kỳ hàng quý kiểm tra, tổng
hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện

công tác
thông tin, báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương;

nªu râ
những đơn vị làm tốt và những Bộ, ngành, địa phương thực hiện không nghiêm túc
công tác,
thông tin, báo cáo

hoặc thông tin, báo cáo không đầy đủ, thiếu chính xác;


b) Khẩn trương triển khai các giải
pháp phát triển Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; nâng cấp, chuẩn hoá hệ
thống thông tin, báo cáo điện tử qua Mạng tin học diện rộng của Chính phủ, đồng
thời phát triển các ứng dụng truyền thông đa phương tiện phục vụ công tác quản
lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;


c) Tổng hợp kết quả rà soát các quy
định về chế độ thông tin, báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương nêu tại điểm a,
mục 1 Chỉ thị này; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải pháp đổi mới công tác
thông tin, báo cáo.


Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau
15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ
tịch
Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị
này.

Văn phòng Chính phủ

chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.


 

 


Nơi nhận:

-
Ban Bí thư Trung ương Đảng;

-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

-
VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

-
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

-
Văn phòng Chủ tịch nước;

-
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

-
Văn phòng Quốc hội;

-
Tòa án nhân dân tối cao;

-
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

-
Kiểm toán Nhà nước;

-
UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

-
VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,


Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,


các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

-
Lưu: Văn thư, CCHC (8b).M

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

 
Tệp đính kèm


CT27TTG.DOC

Tư vấn thuế – Kế toán – Báo cáo thuế – Luatthue.Info

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment