Home » Pháp Luật thuế » Thuế xuất nhập khẩu » Truy thu thuế xuất nhập khẩu

Truy thu thuế xuất nhập khẩu

Theo quy định tại điều 21 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc Hội khóa 11 thì đối tượng nộp thuế có hàng hoá được miễn thuế, xét miễn thuế quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, nhưng sau đó sử dụng khác với mục đích để được miễn thuế, xét miễn thuế thì phải nộp đủ thuế.

Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp phải truy thu thuế, căn cứ để tính truy thu thuế và thời hạn kê khai nộp số thuế truy thu quy định tại Điều này

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment