Home » VĂN BẢN LUẬT » Văn bản khác » Triển khai công tác phòng, chống và dập tắt dịch trong mùa mưa lũ

Triển khai công tác phòng, chống và dập tắt dịch trong mùa mưa lũ


Triển khai công tác phòng, chống và dập tắt dịch trong mùa mưa lũ
 
 


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

——————–


Số: 5021/KH-UBND

 

CỘNG
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————————————-


Phan Rang-Tháp Chàm,
ngày 27 tháng 11 năm 2007

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phòng, chống và dập tắt dịch
trong mùa mưa lũ

______________________________

 Năm 2007, tình hình mưa lũ diễn biến
hết sức phức tạp, nhiều trận lũ liên tiếp xảy ra tại khu mực miền Trung gây
nhiều thiết hại. Mặt khác, dịch tiêu chảy cấp đã xuất hiện tại các tỉnh phía
Bắc, lan rộng nhanh chóng ra các tỉnh lân cận, đe d
oạ các
tỉnh miền Trung vốn đang chống chọi với lũ lụt nghiêm trọng.

Thực hiện Công điện số 1638/CĐ-TTg ngày 02 tháng 11
năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống và dập
tắt dịch trong mùa mưa lũ. Để chủ động phòng chống và dập tắt dịch,
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận triển khai kế
hoạch phòng, chống và dập tắt dịch trong mùa mưa lũ năm 2007 như sau:

I.
MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra;

- Phát hiện sớm, khống chế và kiểm soát chặt chẽ
dịch bệnh trên toàn tỉnh;

- Giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong đến mức thấp nhất,
không để dịch bệnh xảy ra.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị kịp thời các
trường hợp mắc bệnh, không để xảy ra tử vong;

- 100% ca bệnh dịch phải được khoanh vùng xử lý kịp
thời;

- 100% huyện, thành phố chuẩn bị nhân lực, trang
thiết bị, thuốc, hoá chất đầy đủ theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng
phó khi có dịch xảy ra.

II.
BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức chỉ đạo:

- Củng cố và kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch
tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các
cấp;

- Các sở, ban, ngành và Ủy
ban nhân dân
các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng
chống dịch bệnh trong và sau lũ lụt của đơn vị mình theo các chức năng, nhiệm vụ
được giao.

2. Công tác chuyên môn kỹ thuật:

a) Khi chưa có bệnh dịch:

- Các đơn vị cần chủ động phối
hợp với ngành chuyên môn triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh, hạn chế
thấp nhất những diễn biến bất lợi do dịch bệnh và bão lũ gây ra. Phân công trách
nhiệm cho các sở, ban, ngành, đoàn thể phụ trách các công tác cụ thể.

- Trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị và các cơ số
thuốc phòng, chống dịch bệnh từ tỉnh đến huyện, thành phố và xã, phường.

- Tăng cường công tác giám sát,
dự báo theo diễn biến tình hình để có kế hoạch đối phó kịp thời;

b) Khi có
dịch xảy ra: huy động toàn thể các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị,
xã hội và toàn thể nhân dân vào cuộc với quyết tâm cao nhất để dập dịch. Tạm
ngưng các công tác không quan trọng để tập trung mọi sức lực, nguồn lực cho công
tác phòng chống dịch.

3. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Các sở, ban, ngành và Ủy
ban nhân dân
các cấp phải lập kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác tổ
chức thực hiện tại tuyến dưới;

- Báo cáo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm
túc; đồng thời chỉ ra các đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt công tác phối
hợp phòng chống dịch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

- Làm đầu mối để triển khai các hoạt động phòng
chống dịch trong toàn tỉnh, xây dựng và triển khai thực hiện ngay kế hoạch phòng
chống dịch bệnh, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau bão
lũ có hiệu quả. Chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
các vấn đề phát sinh trong quá trình phòng, chống dịch bệnh;

- Lập kế hoạch phòng chống các bệnh dịch, giám sát
ca bệnh tích cực tại các cơ sở điều trị, tại cộng đồng, tổ chức tiếp nhận và
điều trị kịp thời. Phối hợp điều tra dịch tễ, khoanh vùng dập tắt dịch trong
thời gian nhanh nhất;

- Thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành kiểm tra giám
sát an toàn vệ sinh thực phẩm, hệ thống cung cấp nước trên địa bàn toàn tỉnh,
bảo đảm lượng Clo dư theo đúng quy định;

- Thành lập Đội Cơ động sẵn sàng ứng cứu khi có dịch
xảy ra. Phân công trực 24/24, công bố các số điện thoại nóng trên các phương
tiện thông tin đại chúng nhằm cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh và
báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hoá chất, phương tiện
để xử lý khi có dịch xảy ra;

- Chủ động phối hợp với các sở,
ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các cấp
trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tham mưu cho Ủy
ban nhân dân tỉnh
về các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch có hiệu
quả;

- Lập dự toán kế hoạch kinh phí
phục vụ cho công tác phòng chống dịch, tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh
phân bổ kinh phí cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và các
địa phương, đáp ứng công tác phòng, chống dịch kịp thời. Tổng hợp báo cáo tình
hình phòng, chống dịch bệnh hằng ngày và theo diễn biến dịch bệnh.

2. Sở Văn hoá – Thông tin, Đài Phát thanh và
Truyền hình, Báo Ninh Thuận:

- Phối hợp với Sở Y tế và các ngành chức năng liên
quan tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông phòng chống dịch bệnh
trước, trong và sau mùa mưa lũ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để mọi
người dân nhận thức được và tự giác thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.
Xây dụng các chương trình chăm sóc sức khoẻ thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện và
đi vào cuộc sống thực tế của mọi tầng lớp nhân dân tỉnh ta;

- Phản ảnh thói quen, tập quán ăn uống thiếu vệ sinh
có thể dễ mắc các bệnh dịch. Tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh cá nhân trong
ăn uống và trong sinh hoạt hằng ngày.

3. Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn:

- Có kế hoạch kiểm tra các nguồn nước thuộc đơn vị
quản lý. Tuân thủ nghiêm ngặt, an toàn tuyệt đối công tác xử lý nước tại các nhà
máy cấp nước trên địa bàn toàn tỉnh;

- Mở rộng cung cấp nước sạch cho các vùng thiếu nước
nghiêm trọng b�ng nhiều hình thức như lập các đường dẫn nước mới, chuyên chở
nước phục vụ tạm thời cho các vùng khó khăn;

- Vệ sinh môi trường: chủ động khoanh vùng súc vật
nuôi, tránh thả rông gây ô nhiễm môi trường làm lây lan dịch bệnh.   

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể
có liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục cách phòng chống các dịch bệnh có
thể xảy ra trong mùa mưa lũ cho học sinh các cấp. Thực hiện ăn chín uống sôi tại
các cơ sở nuôi dạy trẻ nội trú, bán trú. Phối hợp giữa nhà trường và gia đình
trong việc sử dụng nguồn nuớc uống cho các em học sinh, đảm bảo sức khoẻ học tập.
Tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trong các trường học;

- Chủ động liên hệ với ngành Y
tế, tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên và nói chuyện các bài ngoại khoá cho
các em học sinh về các phương pháp phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra trong
mùa mưa lũ.

5. Sở Tài chính: cân đối ngân sách, tham mưu
Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra theo đề nghị
của Sở Y tế.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: tăng
cường chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành Y tế
chủ động triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương.

Giao Sở Y tế kiểm tra,
giám sát việc triển khai Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh./.
  

 

 


KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Nguyễn Đức Thanh

 


Hiện thuộc tính văn bản

 
Tệp đính kèm


KH5021UB.DOC

Tư vấn thuế – Kế toán – Báo cáo thuế – Luatthue.Info

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment