Home » DỊCH VỤ LUẬT SƯ » Tư vấn kế toán » Thủ tục khấu trừ thuế nộp tại nước ngoài theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thủ tục khấu trừ thuế nộp tại nước ngoài theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Đối tượng nộp thuế phải nộp hồ sơ đề nghị cơ quan thuế tỉnh, thành phố nơi đối tượng nộp thuế đăng ký nộp thuế đề nghị khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam. Hồ sơ xin khấu trừ thuế bao gồm:

- Đơn xin khấu trừ thuế trong đó nêu rõ:

+ Mã số đăng ký nộp thuế tại nước ngoài (nếu có);

+ Loại thu nhập: lợi tức kinh doanh, thu nhập từ dịch vụ, tiền lãi cổ phần, từ tiền cho vay, tiền bản quyền, lợi tức từ chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng cổ phần, thu nhập từ lao động, hay các khoản thu nhập khác;

+ Nguồn thu nhập từ nước nào, thời gian phát sinh;

+ Tổng số thuế thu nhập xin khấu trừ;

+ Niên độ tính thuế.

- Bản gốc chứng từ nộp thuế ở nước ngoài;

- Bản sao tờ khai nộp thuế thu nhập ở nước ngoài;

- Xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế phải nộp.

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment