GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: – Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định  về tuyển dụng và […]