Home » DỊCH VỤ LUẬT SƯ » Dịch vụ sổ đỏ » Tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trên thực tế, việc sử dụng đất rất đa dạng, bởi vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, Điều 98, Luật Đất đai đã quy định rõ nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Khoản 1, điều luật này quy định: “1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó”. Căn cứ vào quy định này thì mỗi thửa đất của bạn sẽ được cấp riêng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về việc ghi tên người sử dụng đất: Khoản 2, Điều 98, Luật Đất đai quy định: “2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện”.

Căn cứ khoản 3 Điều 98, bạn sẽ được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bạn không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính và trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment