Home » VĂN BẢN LUẬT » Văn bản doanh nghiệp » Sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment