Home » VĂN BẢN LUẬT » Văn bản hành chính » Quyết định về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Quyết định về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Learn more here

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment