Home » Tư vấn đấu thầu » Dịch vụ đấu thầu » Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu gói thầu xây lắp

Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu gói thầu xây lắp

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU

_____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: _________________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

A. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong ___________ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương III]

Đơn vị tính: _______ [Ghi loại tiền]

SttNăm ____Năm ____Năm ____
1Tổng tài sản
2Tổng nợ phải trả
3Tài sản ngắn hạn
4Tổng nợ ngắn hạn
5Doanh thu
6Lợi nhuận trước thuế
7Lợi nhuận sau thuế
8Các nội dung khác (nếu có yêu cầu)

B. Tài liệu gửi đính kèm nhằm đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai, nhà thầu nộp Báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau:

1. Biên bản kiểm tra quyết toán thuế trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương III];

2. Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai trong ______ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương III];

3. Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong ____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương III];

4. Báo cáo kiểm toán.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

 

Tags:

 
 

1 Comment

 1. Lâm Văn Ân says:

  Trong Hồ sơ gói thầu Dịch vụ tổ chức Hội chợ triển lãm có phần Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu được quy định là 120 điểm.

  Khi nộp Hồ sơ dự thầu (HSDT), người đại diện pháp luật của Đơn vị dự thầu đã ký tên và đóng dấu vào BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU trỏng năm tài chính gần đây và gửi kèm theo Hồ sơ báo cáo thuế của 3 năm trên nhưng do đơn vị dự thầu khai thuế qua mạng nên Đơn vị dự thầu không ký vào Hồ sơ báo cáo thuế mà người đại diện pháp luật của Đơn vị dự thầu chỉ ký SAO Y BẢN CHÍNH.

  Đơn vị tư vấn thay mặt Chủ đầu tư đánh giá HSDT này và cho phần Năng lực tài chính của Đơn vị dự thầu là không (0) điểm vì đã không ký Hồ sơ báo cáo thuế.

  Việc đánh giá như vậy của Đơn vị tư vấn có phù hợp với quy định của Luật đấu thầu hay không?

  Xin Luật sư vui lòng cho ý kiến

 
 

Leave a Comment