Home » Pháp Luật thuế » Thuế nhà thầu » Hướng dẫn quyết toán thuế nhà thầu

Hướng dẫn quyết toán thuế nhà thầu

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

1. Trường hợp nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán Việt Nam:

- Nhà thầu nước ngoài phải kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm tài chính. Khi khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Nhà thầu  nộp Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

2. Trường hợp nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam:

- Việc quyết toán thuế được thực hiện theo từng hợp đồng nhà thầu. Bên Việt ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm quyết toán số thuế nhà thầu nước ngoài phải nộp.

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

Hồ sơ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài bao gồm:

- Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 02/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC;

- Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu  theo mẫu ban hành kèm theo phụ lục số 01-NTNN của Thông tư 05/2005/TT-BTC;

- Bảng kê chứng từ nộp thuế theo các lần thanh toán;

- Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu.

 

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment