Home » NGHIÊN CỨU LUẬT » Luật doanh nghiệp » Các tiêu chuẩn và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

Các tiêu chuẩn và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

1. Công dân Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; không thuộc đối tượng không được làm kế toán Quy định tại Điều 51 Luật Kế toán;

 

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toántừ năm năm trở lên;

 

c) Đạt kỳ thi tuyển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

 

2. Người nước ngoài được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 

a) Được phép cư trú tại Việt Nam;

 

b) Có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về kế toán cấp được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận;

 

c) Đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

 

3. Bộ Tài chính quy định chương trình bồi dưỡng, hội đồng thi tuyển, thủ tục, thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

 

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment