Home » NGHIÊN CỨU LUẬT » Luật doanh nghiệp » Các quy định về ưu đãi đối với Doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Các quy định về ưu đãi đối với Doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Nghị định số 109/2007/NÐ-CP ngày 26-6-2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, trong đó quy định chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa như sau:

- Ðược miễn lệ phí trước bạ đối với việc chuyển những tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp cổ phần hóa thành sở hữu của công ty cổ phần.

- Ðược miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi chuyển từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Ðược ký lại các hợp đồng thuê đất, thuê nhà cửa, vật kiến trúc của các cơ quan nhà nước với các điều khoản áp dụng tương tự cho doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa hoặc được ưu tiên mua lại theo giá thị trường tại thời điểm cổ phần hóa để ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Ðược hưởng các quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Ðược duy trì và phát triển Quỹ phúc lợi dưới dạng hiện vật như: Các công trình văn hóa, câu lạc bộ, bệnh xá, nhà điều dưỡng, nhà trẻ để bảo đảm phúc lợi người lao động trong công ty cổ phần. Những tài sản này thuộc sở hữu của tập thể người lao động do công ty cổ phần quản lý. /.

ST

 

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment