Về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng ký quản lý hộ khẩu thực hiệnNghị định 51/NĐ-CP của Chính phủ

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 218 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng ký quản lý hộ khẩu thực hiệnNghị định 51/NĐ-CP của Chính phủ

   

UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ

_______________

Số: 13/2005/CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Việt Trì, ngày 11 tháng 7 năm 2005

 

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

___________________

Về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước

trong lĩnh vực đăng ký quản lý hộ khẩu thực hiện

Nghị định 51/NĐ-CP của Chính phủ

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu theo Nghị định 51/NĐ - CP của Chính phủ đã đạt được những kết quả cơ bản. Cấp uỷ và chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo sát sao, có hiệu quả, các lực lượng chức năng được giao thực hiện nhiệm vụ đăng ký quản lý khẩu đã phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động nhân dân, làm chuyển biến một bước nhận thức về vị trí, tác dụng của công tác đăng ký quản lý hộ khẩu. Các hình thức đăng ký, các biện pháp quản lý nhân hộ khẩu đã được đổi mới theo hướng cải cách thủ tục hành chính giảm phiền hà cho nhân dân. Công tác đăng ký quản lý hộ khẩu được triển khai sâu rộng đồng bộ từ tỉnh đến các đơn vị cơ sở, thông qua đó đã phục vụ tích cực, chủ động cho các ngành, cơ quan chức năng trong việc xây dựng các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, giáo dục, quốc phòng và chủ động trong công tác phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phát động mạnh mẽ được phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trên quê hương đất Tổ.

Tuy vậy, công tác đăng ký quản lý hộ khẩu, cũng có bộc lộ những tồn tại yếu kém trên các mặt: Nhận thức của các bộ phận lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành, thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang về vị trí, ý nghĩa, tác dụng của công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu chưa đầy đủ, dẫn tới chưa thấy hết trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Công tác quản lý nhân hộ khẩu đối với từng khu dân cư, từng xã, phường, thị trấn còn chưa chặt chẽ, nhất là về biến động đi đến, về số nhân khẩu di dịch cư, số nhân khẩu là các loại đối tượng cần quản lý.

Để phát huy những kết quả đạt được trong công tác đăng ký quản lý hộ khẩu, tiếp tục tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong lĩnh vực đăng ký quản lý hộ khẩu thực hiện Nghị định 51/CP của Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ thị cho các cấp, các ngành cần thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong nhân dân, cán bộ công nhân viên, lực lượng vũ trang, nội dung Nghị định 51/CP về ý nghĩa, tác dụng của công tác đăng ký quản lý hộ khẩu, nhằm làm chuyển biến nhận thức một cách đầy đủ về trách nhiệm của chính quyền các cấp, Thủ trưởng các ngành; về quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc thực hiện công tác đăng ký quản lý hộ khẩu trên từng xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, đơn vị vũ trang.

2. Định kỳ tập trung chỉ đạo tổ chức tổng kiểm tra, rà soát nắm chắc thực trạng từng loại nhân khẩu hiện cư trú trên từng địa bàn cơ sở để chủ động có kế hoạch chấn chỉnh công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, công tác quản lý các loại nhân khẩu. Trong đó tập trung vào các địa bàn trọng điểm như: thành phố, thị xã, thị trấn, các khu công nghiệp, trường học, khu giáp ranh với tỉnh bạn, xã, phường, thị trấn vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc, theo đạo Thiên chúa, vùng đang có phức tạp về trật tự xã hội; các đối tượng là người nước ngoài đến du lịch, thăm thân, làm ăn kinh tế…ế…

Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc về quản lý, đăng ký hộ khẩu nhằm nắm chắc từng loại nhân khẩu ngay tại địa bàn, khu dân cư, góp phần chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phục vụ xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

3. Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền giáo dục và đôn đốc cán bộ công nhân viên chức, cán bộ chiến sỹ của mình, nghiêm chỉnh thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ khẩu nhất là thực hiện đăng ký tạm vắng, tạm trú, điều chỉnh kịp thời hộ khẩu khi có sự điều động thay đổi nơi công tác, học tập hoặc lý do khác. Phối hợp tốt với cơ quan đăng ký quản lý hộ khẩu để xây dựng các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng theo chức năng và nhiệm vụ được giao sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao.

4. Ngành Công an từ tỉnh đến cơ sở phải tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn, trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các khu trung cư của các đơn vị vũ trang… nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót, sơ hở trong đăng ký quản lý hộ khẩu, những trường hợp vi phạm cần có biện pháp, hình thức xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc theo cơ chế "1 cửa" theo hướng nhanh chóng, đơn giản, giảm phiền hà cho nhân dân.

5. UBND các cấp cần có kế hoạch dành một phần kinh phí thích hợp hỗ trợ cho lực lượng Công an cơ sở, đảm bảo có đủ sổ sách, biểu mẫu, phương tiện phục vụ đăng ký quản lý hộ khẩu. Thường xuyên làm tốt công tác khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác đăng ký quản lý hộ khẩu.

6. Báo Phú Thọ, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, các Sở, ban, ngành chức năng và các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh có trách nhiệm phổ biến tuyên truyền sâu rộng nội dung chỉ thị này.

7. Giao cho đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo theo dõi hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Công an và UBND tỉnh.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Hải

 

 


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
CT13UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :