Về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 138 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

   

UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH GIA LAI

_________

Số: 16/2008/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Pleiku, ngày 19 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

____

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương;

Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ (văn bản số 876-CV/BTCTU ngày 03/3/2008 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông và Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Bưu chính Viễn thông, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Pleiku.

Điều 2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tư vấn các dự án ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin dài hạn và hàng năm; thi công các công trình về phát triển hạ tầng mạng, các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân.

2. Nghiên cứu ứng dụng và thực hiện các giải pháp tổ chức kết nối giải pháp an toàn an ninh thông tin mạng máy tính, giải pháp phát triển công nghiệp phần cứng, phát triển công nghiệp phần mềm ứng dụng trên mạng máy tính và viễn thông.

3. Nghiên cứu, tiếp nhận thử nghiệm và chuyển giao các phần mềm tin học nhằm đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đời sống.

4. Tổ chức triển khai các dự án phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, các đề tài khoa học về tin học do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao (qua Sở Bưu chính Viễn thông). Đề xuất việc thay đổi giải pháp kỹ thuật, công nghệ để nâng cấp thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong từng thời kỳ.

5. Thu thập xử lý thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chuyên biệt phục vụ yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

6. Thực hiện dịch vụ cung ứng trang thiết bị công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông và lắp đặt sửa chữa bảo trì mạng máy tính, thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức cá nhân;

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ được giao cho Sở Bưu chính Viễn thông; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai:

1. Lãnh đạo: Có Giám đốc và Phó giám đốc.

2. Các phòng chuyên môn:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Nghiệp vụ.

3. Biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai do Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm (nếu có). Trước mắt Trung tâm có 07 biên chế.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm; thực hiện việc quản lý, chỉ đạo đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phạm Thế Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD16UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :