Về việc thành lập thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 239 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc thành lập thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp

   

CHÍNH PHỦ

________

Số: 10/2007/NĐ-CP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Hà Nội, ngày 16  tháng 01  năm 2007

 

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập thành phố Cao Lãnh

thuộc tỉnh Đồng Tháp

_______

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp,

 

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Cao Lãnh.

Thành phố Cao Lãnh có 10.719,54 ha diện tích tự nhiên và 149.837 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính, gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 6, 11, Hoà Thuận, Mỹ Phú và các xã: Mỹ Tân, Hoà An, Tịnh Thới, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi.

Địa giới hành chính thành phố Cao Lãnh: phía Bắc và phía Đông giáp huyện Cao Lãnh; phía Nam giáp huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; phía Tây giáp huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Tỉnh Đồng Tháp có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm các huyện: Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười, thị xã Sa Đéc và thành phố Cao Lãnh.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Các Bộ: Nội vụ, Công an,

  Quốc phòng, Xây dựng,

  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

- Tổng cục Thống kê;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ: ĐP, TCCB, TH, CN, NN, XDPL, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 Nguyễn Tấn Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
ND10CP.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :