Về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Dương Văn Hỏa Cục trưởng - Bộ Công an

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 143 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Dương Văn Hỏa Cục trưởng - Bộ Công an

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

______

Số: 1852/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội,  ngày 27  tháng  12  năm  2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Dương Văn Hỏa Cục trưởng - Bộ Công an

______

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3109-CVNS/BTCTW ngày 26 tháng 12 năm 2007;

Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Công an tại văn bản số 11/ĐUCATW ngày 12 tháng 3 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 831/TTr-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Dương Văn Hỏa, Cục trưởng - Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Dương Văn Hỏa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3,

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Vụ TCCB (Bộ Công an):

- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,

  các Vụ NC, TCCB; Website CP;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H.24

                 03

  THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD1852TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :