Về việc tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ"cho cán bộ, công chức Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 249 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ"cho cán bộ, công chức Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1348/QĐ-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ"

cho cán bộ, công chức Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

    ______________

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 06/2001/QĐ-VPCP ngày 14 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng,Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ" cho 20 cán bộ, công chức đang công tác tại Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Văn phòng Chính phủ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các ông: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản trị-Tài vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- BTCN Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

- Website Chính phủ;

- Cục QT-TV;

- Phòng Tài vụ;

- Lưu: Văn thư, TCCB (6b), Mạo.37

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 (Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

"VÌ SỰ NGHIỆP VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ"

(Kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 11 năm 2007)

_________________
 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh, đơn vị công tác

Ghi chú

01

Mai Văn Nam

1948

Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ Tây Nguyên

 

02

Nguyễn Vĩ Hà

1947

Phó Trưởng ban, BCĐ Tây Nguyên

 

03

Phạm Hồng Sơn

1948

Hàm Vụ trưởng BCĐ Tây Nguyên

 

04

Trần Đăng Khoa

1948

Vụ trưởng, BCĐ Tây Nguyên

 

05

Nguyễn Bạn

1952

Vụ trưởng, BCĐ Tây Nguyên

 

06

Trần Việt Hùng

1960

Chánh Văn phòng BCĐ Tây Nguyên

 

07

Võ Tấn Tài

1950

Phó Vụ trưởng, BCĐ Tây Nguyên

 

08

Trịnh Dũng

1962

Phó Chánh Văn phòng BCĐ Tây Nguyên

 

09

Nguyễn Văn Nam

1964

Phó Chánh Văn phòng BCĐ Tây Nguyên

 

10

Bùi Quang Huy

 

Nguyên Phó trưởng Ban thường trực, BCĐ Tây Nam Bộ

 

11

Lưu Phước Lượng

 

Phó Trưởng ban, BCĐ Tây Nam Bộ

 

12

Lâm Chí Việt

 

Phó Trưởng ban, BCĐ Tây Nam Bộ

 

13

Nguyễn Sơn Tùng

 

Vụ trưởng, BCĐ Tây Nam Bộ

 

14

Huỳnh Minh Trạng

 

Vụ trưởng, BCĐ Tây Nam Bộ

 

15

Phạm Long

 

Vụ trưởng, BCĐ Tây Nam Bộ

 

16

Bùi Việt Lâm

 

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, BCĐ Tây Nam Bộ

 

17

Hà Hữu Liền

 

Phó Vụ trưởng, Phó Văn phòng BCĐ Tây Nam Bộ

 

18

Trần Tuấn

 

Phó Vụ trưởng, BCĐ Tây Nam Bộ

 

19

Bùi Ngọc Điệp

 

Phó Vụ trưởng, BCĐ Tây Nam Bộ

 

20

Trần Hữu Hiệp

 

Phó Vụ trưởng, BCĐ Tây Nam Bộ

 

   

 


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD1348VPCP.HTM

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :