Về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 210 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1559/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

    ______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (Tờ trình số 56?TTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1530/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 11 năm 2007),

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 31 cá nhân thuộc tỉnh Bình Phước (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tỉnh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Bình Phước;

- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;

- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

- Website Chính phủ,

- Lưu: Văn thư, TCCB(3b).10

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1559/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

_________________
 

SỐ TT HỌ VÀ TÊN CHÍNH QUÁN TRÚ QUÁN
1 2 3 4
1 Bà Nguyễn Thị Ba Xã Tân Khai - Huyện Bình Long - Tỉnh Bình Phước Xã Tân Khai - Huyện Bình Long - Tỉnh Bình Phước
2 Bà Nguyễn Thị Lan Xã Tân Khai - Huyện Bình Long - Tỉnh Bình Phước Xã Tân Khai - Huyện Bình Long - Tỉnh Bình Phước
3 Bà Lê Thị Khéo Xã Tân Khai - Huyện Bình Long - Tỉnh Bình Phước Xã Tân Khai - Huyện Bình Long - Tỉnh Bình Phước
4 Bà Phạm Thị Sáng Xã Minh Hưng - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước Xã Minh Hưng - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
5 Ông Đặng Văn Bay Xã Minh Hưng - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phướnc Xã Minh Hưng - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
6 Bà Nguyễn Thị Hợp Xã Lộc Hiệp - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước Xã Lộc Hiệp - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước
7 Ông Nguyễn Văn Đực Xã Mỹ Hòa - Huyện Cầu Ngang - Tỉnh Trà Vinh Xã Lộc Tấn - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước
8 Ông Lê Viết Thi Xã Lộc Tấn - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước Xã Lộc Tấn - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước
9 Bà Nguyễn Thị Trường Xã Lộc Thái - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước Xã Lộc Thái - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước
10 Ông Nguyễn Văn Thuận Thị trấn Lộc Ninh - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước Thị trấn Lộc Ninh - Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước
11 Ông Nông Xuân Rỷ Xã Quang Trung - Huyện Trà Lĩnh - Tỉnh Cao Bằng Xã Đồng Tiến - Huyện Đồng Phú - Tỉnh Bình Phước
12 Ông Nguyễn Thanh Sơn Xã Vũ Hòa - Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình Xã Tân Thành - Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
13 Ông Trần Văn Hướng Xã Tân Thành - Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước Xã Tân Thành - Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
14 Ông Vũ Bình Phường Tân Xuân - Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước Phường Tân Xuân - Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
15 Ông Bùi Quang Xuân Xã Tịnh Phong - Huyện Sơn Tỉnh - Tỉnh Quảng Ngãi Phường Tân Xuân - Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
16 Bà Hoàng Thị Con Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Tỉnh Quảng Trị Xã Bình Phước - Huyện Phước Long - Tỉnh Bình Phước
17 Ông Nguyễn Vấn Huân Xã Bình Thắng - Huyện Phước Long - Tỉnh Bình Phước Xã Bình Thắng - Huyện Phước Long - Tỉnh Bình Phước
18 Ông Đặng Văn Trung Xã Tam Hải - Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam Xã Minh Long - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
19 Ông Đỗ Hoàng Bằng Xã Tân Phước Khánh - Huyện Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương Xã Minh Hưng - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
20 Bà Bùi Thị Miến Xã Thanh Châu - Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình Xã Thanh Phú - Huyện Bình Long - Tỉnh Bình Phước
21 Bà Bùi Thị Phyơm Xã Quảng Trực - Huyện Đắc Lắp - Tỉnh Đắc Nông Xã Bù Gia Mập - Huyện Phước Long - Tỉnh Bình Phước
22 Bà Huỳnh Thị Hai Xã Minh Thành - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước Xã Minh Thành - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
23 Ông Điểu Nhép Xã Quảng Trực - Huyện Đắc Lắp - Tỉnh Đắc Nông Xã Bù Gia Mập - Huyện Phước Long - Tỉnh Bình Phước
24 Ông Điểu Công Xã Nghĩa Trung - Huyện Bù Đăng - Tỉnh Bình Phước Xã Nghĩa Trung - Huyện Bù Đăng - Tỉnh Bình Phước
25 Bà Nguyễn Thị Yến Xã Phong Bình - Huyện Phong Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế Xã Tiến Thành - Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
26 Ông Điểu Lớp Xã Nghĩa Trung - Huyện Bù Đăng - Tỉnh Bình Phước Xã Nghĩa Trung - Huyện Bù Đăng - Tỉnh Bình Phước
27 Ông Dương Văn Phình Xã An Phú - Huyện Bình Long - Tỉnh Bình Phước Xã An Phú - Huyện Bình Long - Tỉnh Bình Phước
28 Ông Đặng Đình Rần Xã Đông Á - Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình Xã Sơn Giang - Huyện Phước Long - Tỉnh Bình Phước
29 Bà Nguyễn Thị Tánh Xã Minh Lập - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước Xã Minh Lập - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước
30 Bà Đinh Thị Tính Xã Thanh Lương - Huyện Bình Long - Tỉnh Bình Phước Xã Thanh Lương - Huyện Bình Long - Tỉnh Bình Phước
31 Ông Bùi Đình Cung Xã Thụy Liên - Huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình Thị trấn Tân Phú - Huyện Đồng Phú - Tỉnh Bình Phước

Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD1559TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :