Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Số hiệu 01/2003/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 09/01/2003
Tên file: Ve viec sua doi, bo xung mot so dieu le bao hiem xa hoi ban hanh kèm theo Nghị định số 12CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ .pdf
Dung lượng: 179,924 bytes
Download tại đây
  • TAG :