Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 136 lượt xem
  • 0 bình luận


Về việc phong
What To Say To Make A Girl Want You Back tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


THỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1620/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -
Tự do - Hạnh phúc


____________________

Hà Nội,
ngày 28 tháng 11 năm 2007

 


QUYẾT

ĐỊNH


Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ
thi đua toàn quốc

    ______________

 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25
tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật
Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm
2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày
30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân:
tỉnh Phú Thọ (Tờ trình số 2301/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2007);
tỉnh Nghệ An (Tờ trình số 6707/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2007);
tỉnh Quảng Nam (Tờ trình số 3215/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm
2007); tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 2904/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm
2007); tỉnh Đắk Lắk (Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm
2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình
số 1511/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 11 năm 2007),


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danh hiệu
Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 07 cá nhân thuộc các tỉnh: Phú Thọ,
Nghệ An, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk (có danh sách kèm theo), đã có
thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp
phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, Trưởng ban
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều
1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận
:


- UBND các tỉnh:
Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk;


- Ban Thi đua-Khen
thưởng TW;


- VPCP: BTCN
Nguyễn Xuân Phúc;


- Website Chính
phủ,


- Lưu: Văn thư,
TCCB(3b), Mai (15b).

 THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn
Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

 
Tệp đính kèm


QD1620TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

What To Say To Make A Girl Want You Back

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :