Về việc phê duyệt số lượng người nghèo trên địa bàn tỉnhđược cấp thẻ Bảo hiểm Y tế năm 2007

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 165 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc phê duyệt số lượng người nghèo trên địa bàn tỉnhđược cấp thẻ Bảo hiểm Y tế năm 2007

   

ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

---------------

Số: 4892/QĐ-UBND

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 16 tháng 11 năm 2007

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt số lượng người nghèo trên địa bàn tỉnh

được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế năm 2007

____________________________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BHYT-BTC của Bảo hiểm Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế bắt buộc;

Theo Báo cáo số 56/BC-SLĐTBXH ngày 24/10/2007 về xác định hộ/khẩu nghèo đầu năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1866/TTr-SYT ngày 09/11/20007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt số lượng người nghèo trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế năm 2007, cụ thể như sau:

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 12.935 người;

- Huyện Ninh Phước:                           22.724 người;

- Huyện Ninh Hải:                                 9.257 người;

- Huyện Thuận Bắc:                            12.625 người;

- Huyện Ninh Sơn:                               19.837 người;

- Huyện Bác Ái:                                   17.357 người;

Điều 2. Giao Thường trực Ban Quản lý Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo (Sở Y tế) triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BHYT-BTC của Bảo hiểm Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế bắt buộc và Quy chế quản lý Quỹ của Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thanh

 


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD4892UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :