Về việc phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 233 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số : 218/2006/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác giữa

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

và Chính phủ nước Cộng hoà Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la

_____

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

 

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la ký tại Hà Nội ngày 31 tháng 7 năm 2006.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nói trên./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ,

  PTT Phạm Gia Khiêm;

- Bộ Ngoại giao;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Vụ TH, XDPL, Website CP;

- Lưu: Văn thư, QHQT (2). Hà (25)

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Phạm Gia Khiêm


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD218TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :