Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Cô-oét về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 159 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Cô-oét về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 180/2007/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hiệp định

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

và Chính phủ Nhà nước Cô-oét

về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

    ______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8457/TTr-BKH ngày 16 tháng 11 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Cô-oét về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau được ký tại Hà Nội (Việt Nam) ngày 23 tháng 5 năm 2007.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định trên./.

 

Nơi nhận:

- TTg, các PTTg CP;

- Các Bộ: KHĐT (2), Ngoại giao (2),

Tài chính, Công thương, Tư pháp;

- Ngân hàng Nhà nước VN;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- VPCP: BTCN, các PCN, Ban XDPL,

các Vụ: KTTH, CN, TH, Công báo,

Website Chính phủ;

- Lưu: VT, QHQT (3)

THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD180TTG.HTM

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :