Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004-2009

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 159 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004-2009

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 233/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004-2009

    ______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 479/TTr-BNV ngày 22 tháng 2 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004-2009 của ông Nguyễn Văn Lợi, để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và ông Nguyễn Văn Lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN;

- Website Chính phủ;

- Lưu: VT, V.III(5b)

THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD233TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :